Reklamácia tovaru

Na zakúpený tovar poskytujeme štandardnú záruku 2 roky. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné chyby. Nevzťahuje sa na chyby spôsobené bežným opotrebením, nesprávnym použitím výrobku, nesprávnou manipuláciou alebo skladovaním.

Môžete nám mailom poslať fotografiu, na základe ktorej dokážeme mnohé prípady predbežne posúdiť, čo môže urýchliť celý proces vybavenia.

Reklamovaný tovar nám môžete odoslať na adresu:

Školské tašky Belmil
Nám. M. R. Štefánika 3635
955 01 Topoľčany

alebo doneste do najbližšieho podacieho miesta Packety, nadiktujte naše ID 99495352 a Packeta ho automaticky doručí na našu adresu.

Ak bude reklamácia oprávnená, preplatíme vám náklady na odoslanie tovaru. Tovar musí byť zabalený tak, aby nemohlo dôjsť k jeho poškodeniu počas prepravy. Balíky poslané na dobierku nebudú prebraté.

Reklamačná lehota je 30 dní. O oprávnenosti reklamácie rozhodne výrobca, prípadne dodávateľ. V prípade uznania reklamácie je vada výrobku odstránená. Ak je vada neopraviteľná, bude tovar vymenený za nový kus alebo bude čiastka vrátená na bankový účet. Ak nám zašlete tovar na reklamáciu neúplný, napr. v dôsledku toho, že tovar bolo predaný v sete, bude vrátená suma znížená o hodnotu chýbajúceho príslušenstva setu.

Poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru

1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ - kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ - kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak  tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť závadnú vec za nezávadnú, ak to spotrebiteľovi – kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

2. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ - kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva  prislúchajú spotrebiteľovi - kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ - kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ - kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

3. Predávajúci poučil spotrebiteľa - kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod a. tohto článku) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod b. tohto článku) tak, že umiestnil tento Reklamačný poriadok na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a spotrebiteľ - kupujúci mal možnosť si ho prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

V prípade otázok píšte na belmil@belmil.sk, prípadne volajte 0908 979 471.